Navin grafities – 1

Please Do this Interesting…


संख्या मनात धरा.

..
.

तिच्यात मिळवा.

..
.

आता आलेल्या संख्येची दुप्पट करा.

..
.

त्यातून वजा करा.

..
.

आलेली संख्या एका कागदावर लिहा

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.


.
.
.
.


.

.

.


.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
आणि आता त्या कागदाचे विमान करून उडवा!!!!Phurrrrrrrrrrrrr………